top of page

Protection of personal data

Terms and conditions

Zásady ochrany osobních údajů 

Ochrana vašich osobních údajů a vašeho soukromí je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě právních předpisů (DSGVO, DSG 1992). V těchto informacích o ochraně údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v rámci našich webových stránek a služeb. Vezměte prosím na vědomí, že tyto zásady ochrany údajů slouží pouze pro informační účely. Německá původní verze je právně závazná. 


 

Osobní data

Když navštívíte naše webové stránky, ukládáme různé typy dat. Některé údaje, jako je jméno a adresa, dostáváme od vás osobně, když vytváříte rezervaci. Ostatní neosobní údaje, jako je IP adresa nebo datum přístupu, se ukládají z důvodu technických procesů. Za určitých okolností ukládáme některé informace do vašeho počítače jako soubory cookie. Další údaje o vás ukládáme, když využíváte konkrétní služby nebo když nás přímo kontaktujete. 


 

Soubory cookie 

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory uložené vaším prohlížečem lokálně ve vašem zařízení. Používají se ke zlepšení použitelnosti našich webových stránek a jsou nezbytné pro určité operace. Kromě našich vlastních souborů cookie používá náš web také soubory cookie prostřednictvím služeb třetích stran. Třetí strany jsou uvedeny v následujících částech. Pokud nechcete, aby se soubory cookie ukládaly, můžete podle toho nakonfigurovat svůj prohlížeč. Poté však nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek. Právním základem pro údaje zpracovávané soubory cookie je čl. 6 odst. 1 písm. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Naše soubory cookie zůstávají v platnosti 2 roky a poté je váš prohlížeč smaže. Soubory cookie můžete také kdykoli ručně smazat ve svém prohlížeči. 


 

Kontakt s námi

Pokud nás kontaktujete e-mailem, údaje, které nám poskytnete, zpracujeme a uložíme za účelem zpracování vašeho dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nebudeme bez vašeho souhlasu předávat třetím stranám. 

Právním základem pro zpracování vaší žádosti je čl. 6 odst. 1 písm. 1 věta 1 písm. b DSGVO.


 

Používání, ukládání a předávání dat

Pro účely zjednodušení procesu objednávky a pro pozdější zpracování smlouvy ukládáme soubory cookie a také IP údaje zákazníka. Dále jsou u nás za účelem zpracování smlouvy uchovávány tyto údaje kupujícího a příjemce služby: jméno, příjmení, e-mailová adresa, ulice, PSČ, město, země, datum narození a telefonní číslo. . Vámi poskytnuté údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro realizaci předsmluvních opatření. Bez těchto údajů s vámi nemůžeme uzavřít smlovu. Vaše údaje zpracováváme, abychom vám mohli poskytovat naše služby. Také osobní údaje získané při návštěvách našich webových stránek zpracováváme pouze v souladu se zákonnými ustanoveními. Tyto údaje zpřístupníme veřejným úřadům pouze v případě, že to bude vyžadovat zákon. 


 

Spolupráce s třetími stranami

Naše webové stránky obsahují odkazy na další nabídky. Nemáme žádný vliv na to, jak poskytovatelé odkazovaných webových stránek nakládají s informacemi prezentovanými na těchto webových stránkách. Máte-li v tomto ohledu jakékoli dotazy, obraťte se přímo na příslušnou třetí stranu. Neneseme odpovědnost za soulad s pokyny pro ochranu údajů nebo za obsah těchto webových stránek. 


 

Použití Google Analytics 

Tato webová stránka používá Google Analytics, nástroj pro webovou analýzu od společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu toho, jak web používáte. Informace generované soubory cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA, kde se poté ukládají. Na tomto webu je však aktivována anonymizace IP adresy, takže vaše IP adresa je společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami dohody v Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa se přenese na server Google v USA pouze ve výjimečných případech a tam se zkrátí. Google používá tyto informace k vyhodnocování používání webových stránek, k vytváření zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. V případě potřeby předá Google tyto informace také třetím stranám v rozsahu povoleném zákonem nebo když je třetí strana požádána společností Google o zpracování těchto údajů. IP adresa zaznamenaná z vašeho prohlížeče službou Google Analytics nebude přidána k jiným údajům společností Google. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů získaných od vás společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely. Chcete-li zakázat službu Google Analytics, stáhněte a nainstalujte si následující doplněk pro software svého prohlížeče. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs Právním základem pro používání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 písm. 1 věta 1 písm. f DSGVO. 


 

Vaše práva 

V zásadě máte právo na informace, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost údajů, odvolání a námitku. S dotazy ohledně získávání a zpracování vašich osobních údajů a žádostí o informace a opravy se obracejte na info@elements-snowsports.ch


 


 

Změny 

Vyhrazujeme si právo naše webové stránky kdykoli změnit. Když změníme prohlášení o ochraně údajů, zveřejníme informace v tomto smyslu zde.


 


 

ENGLISH

Privacy Policy 

The protection of your personal data and your privacy is of particular importance to us. Therefore, we process your data exclusively on the base of the legal regulations (DSGVO, DSG 1992).

In this data protection information, we inform you about the most important aspects of data processing within the framework of our website and services. Please note, that this data protection policy is for information purposes only. The German original version is legally binding.

Personal data

We save different types of data when you visit our website. Some data, such as name and address, we receive from you personally when you go through the online order process for our services. Other non-personal data, such as IP address or date of access, is saved because of technical processes. In some circumstances, we save some information as cookies on your PC. We save other data from you when you use particular services or if you contact us us directly.

Cookies

Our website uses cookies. Cookies are small text files stored by your browser locally on your device. They are used to improve usability of our website and are essential for certain operations. In addition to our own cookies, our website also uses cookies via third-party services. The third parties are listed in the following sections. If you do not want cookies to be saved, you can configure your browser accordingly. However, you will then be unable to use all the features of our website.

The legal base for the data processed by cookies is Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Our cookies remain valid for 2 years and are then deleted by your browser. You can also manually delete the cookies in your browser at any time.

Contact with us

If you contact us by e-mail, the data you provide will be processed and stored by us for the purpose of processing your inquiry and in the event of follow-up questions. We will not transmit this data to third parties without your consent.

The legal base for processing your request is Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. b DSGVO.

Use, Storage and Forwarding of Data

For the purpose of simplifying the order process and for later contract processing, we store cookies as well as IP data of the customer. In addition, the following data of the buyer and the recipient of the service are stored with us for the purpose of contract processing: first name, surname, e-mail address, street, postcode, city, country, date of birth and telephone number. The data provided by you is necessary for the fulfillment of the contract or for the implementation of pre-contractual measures. Without these data we cannot conclude the contract with you. 

We process your data to be able to provide our services. We also process personal data retrieved during visits to our websites only in accordance with legal provisions. We will only make this data available to public offices when such action is legally required. Our employees are required not to disclose this data.Collaboration with Third Parties

Our website contains links to other offers. We have no influence on how the providers of the linked websites handle the information presented on this website. If you have any questions in this regard, please contact the relevant third party directly. We are not responsible for the conformity to data protection guidelines or the content of these websites.

Use of Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web-analysis tool from Google Inc. («Google»). Google Analytics uses cookies to enable an analysis of how you use the website. The information generated by the cookies about your use of this website is typically transferred to a Google server in the USA where it is then saved. However, IP anonymization is activated on this website, so your IP address is truncated by Google within member states of the European Union or in other states party to the agreement in the European Economic Area.
The full IP address is only transferred to a Google server in the USA and truncated there in exceptional cases. Google uses this information to evaluate the use of the website, to generate reports on website activity for the website operator and to provide other services associated with website and internet use. If necessary, Google will also forward this information to third parties to the extent permissible in law or when a third party is requested by Google to process this data. The IP address recorded from your browser by Google Analytics will not be added to other data by Google. By using this website, you agree to the processing of data retrieved from you by Google in the above-described way and for the above-explained purposes. To disable Google Analytics, download and install the following add-on for your browser software. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

The legal base for the use of Google Analytics is Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. f DSGVO.

Your Rights

In principle, you have the rights to information, correction, deletion, restriction, data transferability, revocation and objection.

For questions regarding the procurement and processing of your personal data and for requests for information and corrections, please contact info@elements-snowsports.ch.


 


 


 

Changes

We reserve the right to change our website at any time. When we change the data protection statement, we will publish information to that effect here.


 


 

GERMAN

Datenschutzerklärung

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten und Ihrer Privatsphäre ist uns ein besonderes Anliegen. Deshalb verarbeiten wir Ihre Daten ausschliesslich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, DSG 1992).

In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Webseite und Leistungen.

Persönliche Daten

Wenn Sie unsere Website besuchen, speichern wir verschiedene Informationen. Einige Daten, wie zum Beispiel Name und Adresse, erhalten wir während dem Online-Bestellvorgang für die zur Verfügung gestellten Dienstleistungen von Ihnen persönlich. Andere, nicht personenbezogene Daten, wie zum Beispiel IP-Adressen oder das Zugriffsdatum werden aufgrund von technischen Abläufen gespeichert. Unter Umständen speichern wir einige Informationen in Form sogenannter Cookies auf Ihrem PC. Weitere Daten erhalten wir von Ihnen, sofern Sie bestimmte Dienstleistungen nutzen oder wenn Sie direkten Kontakt mit uns aufnehmen.

Cookies

Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Browser lokal auf Ihrem Endgerät speichert. Sie dienen dazu, die Nutzung unserer Website zu verbessern und sind für einige Vorgänge unumgänglich. Nebst eigenen Cookies werden auf unserer Website auch Cookies via Dienstleistungen von Drittanbietern eingesetzt. Die Drittanbieter sind in den nachfolgenden Abschnitten aufgeführt. Wenn Sie nicht möchten, dass Cookies gespeichert werden, können Sie dies in Ihrem Browser einstellen. Jedoch kann unsere Website dadurch nicht mehr vollumfänglich genutzt werden.

Rechtsgrundlage für die durch Cookies verarbeiteten Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Die Cookies behalten ihre Gültigkeit für 2 Jahre und werden anschliessend durch Ihren Browser gelöscht. Sie können die Cookies in Ihrem Browser auch jederzeit manuell löschen.

Kontakt mit uns

Wenn Sie per E-Mail kontaktieren, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns verarbeitet und gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Rechtsgrundlage für die Bearbeitung Ihrer Anfrage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

Verwendung, Speicherung und Weitergabe von Daten

Zum Zweck des einfacheren Bestellvorganges und zur späteren Vertragsabwicklung, speichern wir Cookies sowie IP-Daten des Kunden. Darüber hinaus werden zum Zweck der Vertragsabwicklung folgende Daten des Käufers und Dienstleistungsempfängers bei uns gespeichert: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Strasse, Postleitzahl, Ort, Land, Geburtsdatum und Telefonnummer. Die von Ihnen bereitgestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Massnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschliessen. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht. 

Wir bearbeiten Ihre Daten zur Erbringung unserer Dienstleistungen. Personenbezogene Daten, die während eines Besuchs unserer Website erfasst werden, verarbeiten wir ausschliesslich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Wir werden Daten gegenüber staatlichen Stellen nur dann offenlegen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Unsere Mitarbeiter werden von uns zur Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet.

Zusammenarbeit mit Dritten

Unsere Website enthält Links zu anderen Angeboten. Wir haben keinen Einfluss darauf, wie die Anbieter der verlinkten Websites mit den auf diesen Seiten gezeigten Informationen umgehen. Wenn hierzu Fragen auftauchen, treten Sie bitte direkt mit dem entsprechenden Drittanbieter in Verbindung. Wir sind nicht verantwortlich für die Einhaltung der Datenschutzrichtlinien oder den Inhalt dieser Websites.

Nutzung von Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. («Google»). Google Analytics verwendet Cookies, um eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie zu ermöglichen. Die dadurch erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der auf dieser Website aktivierten IP-Anonymisierung wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist, oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Wenn Sie Google Analytics deaktivieren möchten, laden Sie das folgende Add-on für Ihre Browser-Software herunter und installieren Sie es.https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Rechtsgrundlage für die Verwendung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Ihre Rechte

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu.

Bei Fragen zur Beschaffung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und für Auskunfts- und Berichtigungsanfragen wenden Sie sich an info@elements-snowsports.ch.

Änderungen

Wir behalten uns vor, unsere Websites jederzeit zu ändern. Wenn die Datenschutzerklärung geändert wird, werden wir diese Änderungen an dieser Stelle zu Ihrer Einsichtnahme publizieren.

bottom of page